Polityka
prywatności

DEFINICJE

1. Administrator – Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Tadeusza Kościuszki 28.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością statutową zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, tj w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach;
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia
ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
ustawy z dnia 25 lutego 2016 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
oraz RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z prawem (legalizm); rzetelnie i uczciwie (rzetelność); w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); jedynie w zakresie, jaki jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych (minimalizacja i adekwatność); a przechowuje je jedynie przez okres przydatności do celów, do których zostały zebrane, zapewniając przy tym odpowiednie bezpieczeństwo danych i ich usuwanie lub anonimizację po tym okresie.

ZAKRES I CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może w niektórych wypadkach uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych przez Administratora

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie na potrzeby wykonania zadań przez Muzuem Ziemi Lubartowskiej określonych w ww. przepisach prawa i statucie, do których przykładowo należą organizacja wystaw, warsztatów, konferencji naukowych, promocja i informacja o działalności własnej i wydarzeniach, zabezpieczenie osób i mienia, dochodzenie roszczeń.

3. Jeżeli osoba fizyczna wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora.

4. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane takiej osoby, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są w takim wypadku nadrzędne lub dane takiej osoby będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Każdy ma prawo także dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Z prawa do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu, oraz innych wyżej wymienionych osoba, której dane przetwarza Administrator może skorzystać wysyłając maila na adres poczta@muzuem.lubartow.pl.

8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie zaufane osoby, które pomagają Administratorowi w realizacji zadań w szczególności są to pracownicy, którzy przekazują informacje merytoryczne i marketingowe, świadczą usługi pocztowe i kurierskie, przygotowują wydarzenia lub zamówienia prowadzą rozliczenia zadań lub zleceń.

2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora mający dostęp do danych osobowych są indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane

2. Po upływie okresu przechowywania danych Administrator dokona ich usunięcia

KOMUNIKACJA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY I E-MAIL

Dane osobowe zawarte w korespondencji tradycyjnej lub e-mail kierowanej do Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

KOMUNIKACJA TELEFONICZNA

Administrator może żądać podania danych osobowych w wypadku kontaktu telefonicznego o ile jest to niezbędne do obsługi sprawy, której ten dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I FILMOWA WYDARZEŃ

Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej i na podstawie przywołanych wyżej przepisów prawa prowadzi z większości organizowanych przez siebie wydarzeń np.: warsztatów, wystaw, czy konferencji, dokumentację fotograficzną i/lub filmową, którą publikuje za pośrednictwem kanałów informacyjnych tj. strona internetowa, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, lub udostępnia w formie materiałów prasowych. Dane uczestników ww. wydarzeń są przetwarzane wyłącznie w związku z informowaniem i promowaniu tych wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na informowaniu o własnej działalności i jej promowaniu

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez badanie ruchu na stronie. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) głównie poprzez pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: Google – Polityka prywatności.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na stronie internetowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatnościRegulaminem.